ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХ ТӨВ | Mongolian Gender Equality Center

“Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-ыг нийтэллээ.

“Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-ыг нийтэллээ.

ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүйсийн Тэгш Эрх төв нь 2003 оноос 2023 оны 07 сар хүртэлх хугацаанд нийт давхардаагүй тоогоор 2234 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан. Үүний:

 • 956 Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.

 • Хэрэг үүсэж, хуулийн байгууллагад хандсан:

 • 281 хэрэг
 • 542 хохирогч
 • Өмгөөллийн үйлчилгээ авсан

 • 85 хэрэг
 • 207 хохирогч

 • Эх оронд нь эргүүлэн авчирч, тусламж үзүүлсэн

 • 316 хохирогч

 • Хүйсийн хувьд

 • 86 насанд хүрсэн эрэгтэй
 • 5 насанд хүрээгүй эрэгтэй
 • 689 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 176 насанд хүрээгүй эмэгтэй

 • Улаанбаатар хот дахь Хамгаалах байр нийт 421 хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлсэнээс

 • 83 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 338 насанд хүрээгүй эмэгтэй

 • Замын үүд дэх Хамгаалах байр нийт 166 хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлсэнээс

 • 156 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 7 насанд хүрээгүй эмэгтэй
 • 3 насанд хүрсэн эрэгтэй

 • Facebook iframe

  ОНЦЛОХ МЭДЭЭЛЭЛ

  2023-08-23
  “Хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийг арилгах, нөхөн төлүүлэх төлбөрийн жишиг аргачлал”-ыг нийтэллээ
  2023-08-23
  Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын нэг чухал хэсэг нь хохирогч хамгаалал юм. Хохирогчийг авран, хамгаалж, уг гэмт хэрэгт дахин өртөхгүй байх нөхцөлийг нь бүрдүүлснээр Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тууштай, үр дүнтэй тэмцэх боломжтой. Хүн худалдаал
  2023-06-05
  Хилийн чанадад хүн худалдаалах,бэлгийн болон хөдөлмөрийн мөлжлөгт өртөж гэмт хэргийн хохирогч болсон Монгол Улсын иргэний аюулгүй байдлыг хангах, эрх ашгийг хамгаалах, эх оронд нь эгүүлэн авчрах асуудлаар ГХЯ, УЕПГ, ЦЕГ, ХХЕГ, ГИХГ, “Хүйсийн тэгш эрхийн т
  2023-06-05
  Сэрэмжлүүлэг: “Гадаад улсад өндөр цалинтай ажилд зуучилна” гэсэн зард хууртагдаж, хохирогч болсон иргэдийг цагдаагийн байгууллагаас эх оронд нь ирүүлэх ажлыг зохион байгууллаа

  Карт 1

  ХОХИРОГЧДОД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод анхан шатны дэмжлэг туслалцаа, нөхөн сэргээх үйлчилгээ, эргэн хэвийн амьдралд ороход нь тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ.

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД

  Анхан шатны шууд
  туслалцаа

  Нөхөн сэргээх
  үйлчилгээ

  Гэр бүлд нь
  эргэн нэгтгэх

  Улаанбаатар хотын
  хамгаалах байр

  Замын үүд сумын
  хамгаалах байр

  Урьдчилан сэргийлэх
  сургалт, хөтөлбөр

  БИД ХЭН БЭ?

  ХТЭТ нь жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг нийгэмд үйлчилдэг ТББ юм.

  Бид бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг 2001 оноос, ХХГХ-ийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг 2003 оноос, эх оронд нь аюулгүйгээр эгүүлэн авчрах, анхан шатны туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, эргэн нийгэмшүүлэх, нөхөн сэргээх ажлыг 2007 оноос эхлэн хийж байна. 

  Харилцагч байгууллагууд