Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийг даган гарсан шинэ журмыг танилцуулах улмаар хууль сахиулагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор хэлэлцүүлэгдлээ.