Танилцуулга

Танилцуулга

Хүйсийн тэгш эрхийн төв нь 2002 оноос эхлэн хүний эрхийн асуудлаар олон талт үйл ажиллагаа явуулж буй нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм.

БИДНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Хүн худалдах гэмт хэрэг нь орчин үеийн боолчлол юм. Эмэгтэйчүүдийг дорд үзэх үзэл нь хүйсийн ялгаварлалаас үүдэлтэй гэмт хэргийг нэмэгдүүлдэг.

Бидний хийж буй аливаа үйл ажиллагаа нь хүмүүсийн болон нийгмийн сайн сайхны төлөө бүрэн зориулагдах ёстой.

Аливаа төрлийн ялгаварлан гадуурхалтыг үл тэвчинэ. (нас, хүйс, боловсрол, хөрөнгө чинээ, нийгмийн гарал үүсэл, үндэстэн ястан г.м).Хувь хүний болон нийгмийн үнэт зүйлийг дээд зэргээр эрхэмлэн ажиллана.

• Хохирогчийн нууцыг чандлан хадгалж, хүмүүнлэг, энэрэнгүй байх зарчмыг бүх үйл ажиллагаандаа удирдлага болгоно.

Хэн ч, хэзээ ч, хаана ч худалдагдах ёсгүй.

Эрхэм зорилго & Зорилт

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүйсийн ялгаварлалаас үүдэлтэй гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох, нийгэм дэх жендэрийн тэгш харилцааг бий болгоход нөлөөлөх замаар хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг байгуулахад хувь нэмрээ оруулахад оршино.

 

 

ЗОРИЛТ

  • Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх
  • Хохирогчдод үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх
  • Хүн худалдаалах, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод ээлтэй хууль эрхзүйн орчинг сайжруулахад нөлөөлөн ажиллах
  • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг бүхий л түвшинд төлөвшүүлэх