Мэргэжлийн бүлгүүд, багш, оюутнуудад

МЭРГЭЖЛИЙН БҮЛГҮҮД, БАГШ, ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

Хүний эрх, Жендэрийн эсрэг хүчирхийлэл, Хүний наймаа, Хүн худалдаалах гэмт хэргийн асуудлаар олон нийт болон мэргэжлийн бүлгүүдэд зориулан дараах бүтээлүүдийг бусад байгууллагуудтай хамтран хэвлэн гаргасан байна.