Танилцуулга

Урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ЯЛАНГУЯА ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ХҮЧИН, БЭЛГИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАМААР ОЛОН НИЙТЭД ЗӨВ ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛНЭ.

Үйл ажиллагааны чиглэл

СУРГАЛТ
  • Жендэр, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх нэгдсэн ойлголт өгөх сургалтыг олон нийт, мэргэжлийн бүлэг болон зорилтот бүлгийнхэнд мэдээлэл мэдлэг өгөх, мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг.
  • Мэдээлэл өгөх Хүн худалдаалах гэмт хэргийн тухай анхан шатны ойлголт, урьдчилан сэргийлэх тухай.
  • Мэдлэг өгөх Хүн худалдаадах гэмт хэргийн талаар бодит байдал болон хууль эрх зүйн орчинд хийсэн судалгааны үр дүнд тулгуурласан нарийвчилсан мэдээлэл өгөх.
СУРТАЛЧИЛГАА
  • Жендэрт суурилсан хүчирхйлэлтэй тэмцэх чиглэлд олон нийт рүү чиглэсэн сурталчилгааг олон нийтийн дунд олон төрөл хэлбэрээр зохион байгуулдаг.
  • Телевизийн шторк
  • Бодит түүхээр сургалтын баримтат кино хийх
  • Брошюр, тараах материал, зурагт хуудас хэвлүүлэх
  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэл, нэвтрүүлэг
СУДАЛГАА
  • Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шалтнаан нөхцөл, эрсдэл, эмзэг байдал, гарч буй хор уршгийн талаар олон нийтийн ойлголт хандлагыг судлах.
  • Хохирогчдын талаарх дэлгэрэнгүй судалгаа.