Мэдээ мэдэлэл

Мэдээ мэдээлэл

ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХИЙН ТӨВ НЬ 2002 ОНООС ЭХЛЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛААР ОЛОН ТАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ, АШГИЙН БУС, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ЮМ.
"ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ ХҮҮХДИЙН НҮДЭЭР" гар зургийн уралдаан 2020 он.
ХТЭТ-өөс Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтэстэй хамтран КОВИД-19 цар тахлын үед гэр гэртээ байгаа хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, жендэр, жендэрийн тэгш эрх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ ХҮҮХДИЙН НҮДЭЭР" гар зургийн уралдааныг зарласан.