ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХ ТӨВ | Mongolian Gender Equality Center

"ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ"-тай танилцах бол доорх товчлуур дээр дарна уу.

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ХЭВЛЭГДЛЭЭ.

Facebook iframe

Page code

 

ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүйсийн Тэгш Эрх төв нь 2003 оноос 2023 оны 07 сар хүртэлх хугацаанд нийт давхардаагүй тоогоор 2234 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан. Үүний:

 • 956 Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.

 • Хэрэг үүсэж, хуулийн байгууллагад хандсан:

 • 281 хэрэг
 • 542 хохирогч
 • Өмгөөллийн үйлчилгээ авсан

 • 85 хэрэг
 • 207 хохирогч

 • Эх оронд нь эргүүлэн авчирч, тусламж үзүүлсэн

 • 316 хохирогч

 • Хүйсийн хувьд

 • 86 насанд хүрсэн эрэгтэй
 • 5 насанд хүрээгүй эрэгтэй
 • 689 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 176 насанд хүрээгүй эмэгтэй

 • Улаанбаатар хот дахь Хамгаалах байр нийт 421 хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлсэнээс

 • 83 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 338 насанд хүрээгүй эмэгтэй

 • Замын үүд дэх Хамгаалах байр нийт 166 хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлсэнээс

 • 156 насанд хүрсэн эмэгтэй
 • 7 насанд хүрээгүй эмэгтэй
 • 3 насанд хүрсэн эрэгтэй

 • Карт 1

  ХОХИРОГЧДОД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод анхан шатны дэмжлэг туслалцаа, нөхөн сэргээх үйлчилгээ, эргэн хэвийн амьдралд ороход нь тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ.

  Дараах QR кодыг уншуулж “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, бэлгийн мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх боловсрол олгох цахим хичээл”-ийг судална уу.

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД

  Анхан шатны шууд
  туслалцаа

  Нөхөн сэргээх
  үйлчилгээ

  Гэр бүлд нь
  эргэн нэгтгэх

  Улаанбаатар хотын
  хамгаалах байр

  Замын үүд сумын
  хамгаалах байр

  Урьдчилан сэргийлэх
  сургалт, хөтөлбөр

  БИД ХЭН БЭ?

  ХТЭТ нь жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг нийгэмд үйлчилдэг ТББ юм.

  Бид бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг 2001 оноос, ХХГХ-ийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг 2003 оноос, эх оронд нь аюулгүйгээр эгүүлэн авчрах, анхан шатны туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, эргэн нийгэмшүүлэх, нөхөн сэргээх ажлыг 2007 оноос эхлэн хийж байна. 

  Харилцагч байгууллагууд