Мэдээ мэдэлэл

Мэдээ мэдээлэл

ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХИЙН ТӨВ НЬ 2002 ОНООС ЭХЛЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛААР ОЛОН ТАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ, АШГИЙН БУС, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ЮМ.
Сэрэмжлүүлэг: “Гадаад улсад өндөр цалинтай ажилд зуучилна” гэсэн зард хууртагдаж, хохирогч болсон иргэдийг цагдаагийн байгууллагаас эх оронд нь ирүүлэх ажлыг зохион байгууллаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.5, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3 дэх заалт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 21 тоот тогтоолд заасны дагуу “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсрууллаа.