"ШИЛДЭГТ ШАЛГАРСАН БҮТЭЭЛҮҮД"

 

Нэгдүгээр байр

Хоёрдугаар байр

 

Гутгаар байр

 

 

Тусгаар байр 

 

Тусгаар байр

 

Тусгаар байр 

 

 

Тусгай байр

 

Тусгай байр

 

Тусгай байр

 

 

"БУСАД ОРОЛЦОГЧ БҮТЭЭЛҮҮД"