ХТЭТ-өөс Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтэстэй хамтран КОВИД-19 цар тахлын үед гэр гэртээ байгаа хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, жендэр, жендэрийн тэгш эрх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ ХҮҮХДИЙН НҮДЭЭР" гар зургийн уралдааныг зарласан.